Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Застраховки на земеделска продукция и животни
Животни, птици и кошери с пчели

Животни, птици и кошери с пчели

Предмет на застраховката са:

  • едри рогати животни (говеда и биволи) – на възраст над три месеца;
  • еднокопитни животни (коне, катъри, мулета и магарета) - на възраст от 1 до 10 години вкл.;
  • дребни рогати животни (овце и кози) - на възраст над три месеца;
  • свине за разплод – над шест месеца. Подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над двадесет килограма;
  • птици (подрастващи, носачки и бройлери), отглеждани при интензивни условия;
  • кошери с пчели;

По специални условия могат да се застраховат:

  • кучета;
  • спортни и чистокръвни коне;
  • патици и гъски за гушене (производство за черен дроб)
  • племенни (елитни), луксозни, декоративни и състезателни животни и птици.

Застраховката се сключва въз основа на попълнено от застрахования Предложение-декларация. Застрахователната сума за отделните видове животни, групи и възраст, се определя по взаимно договаряне, но следва да бъде съобразена с пазарните и изкупни цени в зависимост от порода, възраст, продуктивни качества, район на отглеждане, и в съответствие с Таблицата за средни застрахователни суми за животни, птици и кошери с пчели, която периодически се актуализира от застрахователя.

Срокът на застраховката e 12 месеца.

Застрахователната премия се определя в зависимост от вида на застрахованите обекти, застрахователната сума и клаузите на рисковото покритие.

При щета застрахованият уведомява писмено застрахователя и ветеринарен специалист в срок до 24 часа (за населени места извън общината – до 3 денонощия) като предоставя възможност на за извършване на оглед на място за идентифициране на обекта и установяване действителните причини и размера на щетата.

Бонуси и отстъпки – застрахователят предоставя отстъпки за липса на щети в предходен период, за комплексно застраховане и други, по договореност.