Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Застраховка "Гаранции"

Застраховка "Гаранции"

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Застрахователно покритие срещу риска от виновно неизпълнение на договорени отношения между Застраховащия/Отговорен и Застрахования/ Бенефициента или на нормативната уредба, в резултат на което се пораждат задължения за плащане на Гарантираните суми в полза на Застрахования.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ МОЖЕ ДА ОБХВАЩА:

1. Гарантиране на митнически задължения на Застраховащия (вносител, спедитор и др.) съгласно действащото българско законодателство;

2. Гарантиране изпълнението на договорни задължения на Застраховащия, в това число:

2.1. за доставка на стоки и/или извършване на услуги и/или строително-монтажни работи;

2.2. за възстановяване на авансово плащане от страна на Застраховащия, при условията предвидени в договора;

2.3. за добро изпълнение;

2.4. за разплащане с подизпълнители и/или доставчици;

2.5. за поддръжката на доставени или предадени по договор стоки, строителни обекти, съоръжения, оборудване и други;

3. Гаранции за участие на Застраховащия в търг (конкурс) или процедура за възлагане на поръчка, включително случаите, когато при спечелване на търга, конкурса или поръчката Гаранцията за участие се трансформира в Гаранция за добро изпълнение;

4. Други Гаранции, одобрени изрично от Застрахователя и описани в Полицата.

ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застрахователният договор има действие от 00:00 часа на деня посочен в застрахователния договор за начало, при условие , че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска от нея при уговорено разсрочено плащане. Застраховката изтича в 24:00 часа на деня посочен в полицата за край на застрахователния договор.

Застраховката има действие само на територията на Република България.

ЗАСТРАХОВАНА СУМА/ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:

Застрахователната сума се определя на база задължението на Застраховащия за плащане по гаранция, като максималната обща отговорност на Застрахователя не може по никакъв начин да надхвърли записаната в полицата застрахователна сума, намалена с размера на записания в полицата франшиз, ако такъв е договорен.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

Застрахователната премия се договаря между Застрахователя и Застраховащия, като се отчетат рисковите фактори на застраховката, обхвата на застрахователното покритие, лимитът на отговорност (застрахователна сума) и срока на застраховката.