Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Отговорност на превозвача
Отговорност на превозвача при международни превози (CMR)

Отговорност на превозвача при международни превози (CMR)

Покритие: застраховката покрива отговорността на застрахования като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /CMR/ за цялостната или частична липса или повреда на стоката съгласно гл. IV от Конвенцията. Застрахователната защита се отнася за превоз на стоки за чужбина и само по изключение – за превози, извършвани на територията на Р България. Покритието по тази полица е на база “отговорност за събитие, настъпило през срока на полицата”.

Полицата може да бъде еднократна или абонаментна.

Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите условия.

Лимити на отговорност: договарят се на база попълненото Предложение.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се, но не е задължително.

Сключване на застраховката: въз основа на попълненото Предложение по образец на застрахователя, към което се прилага списък на превозните средства с посочени регистрационни номера, които ще бъдат обект на застраховане.

Предмет на тази застраховка е отговорността на превозвача на товари по шосе съгласно Конвенцията CMR. Тази застраховка не се прилага при

 • превозите, извършвани в обсега на международните пощенски конвенции;
 • превоза на тленни останки;
 • превоза на вещи при промяна на местожителство.

При тази застраховка обикновено се работи на базата на Абонаментна полица. След издаване на абонаментната полица се издава Застрахователен Сертификат /Insurance Certificate/ на английски, който служи на превозвача за доказване в чужбина наличието на такава застраховка.

При щета застрахованият е длъжен в 14-дневен срок да уведоми застрахователя.

При предявяване на иск за изплащане на обезщетение застрахованият следва да представи в оригинал документите, описани подробно в Общите условия.

 • застрахователна полица;
 • товарителница;
 • фактура за стойността на товара;
 • полицейски протокол или друг официален документ, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие;
 • авариен протокол от авариен комисар за повреди, а при липси – само ако митницата не желае да установи липсите;
 • приемно-предавателен протокол за товара;
 • договора за превоз;
 • митнически акт;
 • съдебно решение;
 • други документи, имащи връзка със застрахователното събитие.

В случай на кражба обезщетение може да се изплати само ако превозното средство е било на охраняем паркинг и има съставен полицейски протокол.

Преди изплащане на обезщетение застрахованият следва да изиска и представи официално писмо от собственика на товара, че стоката не е била застрахована и не е получено обезщетение от другия застраховател.