Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Застраховки на МПС
Злополука на местата в обществения транспорт

Злополука на местата в обществения транспорт

Застраховката е задължителна за превозвачи, извършващи обществен превоз на пътници с начална и крайна точка на пътуването на територията на Република България. По договаряне, може да се разшири териториалният ѝ обхват, с доброволно покритие за чужбина.

Застраховката осигурява покритие за  живота, здравето и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен транспорт и лицата, намиращи се в непосредствена близост до тях при качване или слизане.

Задължително се застраховат всички места на пътниците в превозното средство, цитирани в талона.  Застрахователната сума е нормативно определена - 50 000 лв. на 1 място/пътник. Шофьорското място може да бъде застраховано с доброволна застраховка „Злополука“ на местата.

Видовете средства за обществен транспорт, за които тази застраховка е задължителна са:

•   таксиметрови автомобили.

•   релсови транспортни средства;

•   тролейбуси и автобуси;

•   въздухоплавателни средства;

•   всички видове морски и речни плавателни съдове;

•   въжени линии и влекове;

Задължението за сключване е налице от датата на получаване на разрешително за извършване на обществен превоз или от датата на изтичане на сключен застрахователен договор за такава застраховка.

Застраховка "Злополука" се сключва за срок не по-кратък от една година.

Застрахователната премия се определя по два метода:

•в процент от реализираните приходи от продадените билети и карти за дадения вид превоз или;

•като еднократна сума на място.

Превозвачът е длъжен да постави на видно място в превозното средство удостоверение, че е сключил застраховка, издадено от Застрахователя.

При настъпване на застрахователно събитие превозвачът е длъжен да уведоми застрахователя. Уведомяването може да извърши и пострадалият пътник или трето лице.

Превозвачът е задължен да състави акт за злополука на пострадалия пътник с подробно описание на случая. Акт за злополука може да не се съставя, ако тя е отразена в акт на компетентен орган. В този случай превозвачът е длъжен да предостави заверено копие от акта на пострадалия пътник

Препис или фотокопие от акта се представя на застрахователя в 10-дневен срок от настъпването на злополуката.

За изплащане на застрахователно обезщетение е необходимо да можете да представите билет, карта или друг документ в оригинал, доказващ, че пострадалият е бил пътник.

За повече информация можете да се обърнете към поделенията на Дружеството в цялата страна