Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Карго
КАРГО

КАРГО

Покрити по застраховката са уговорените в застрахователната полица рискове, на които е изложен застрахованият товар, предмет на внос, износ или реекспорт за времето на неговия превоз.

Застрахователят предоставя покритие по следните клаузи:

  • Institute Cargo Clauses (A) - 1.1.82
  • Institute Cargo Clauses (B) - 1.1.82
  • Institute Cargo Clauses (C) - 1.1.82 или други действащи и прилагани на международния застрахователен пазар специализирани карго клаузи, съответстващи на вида на товара или начина на превоз, по избор на Застрахования.

Когато това се изисква, може да бъде предоставено и застрахователно покритие срещу военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения съгласно следните клаузи:

  • Institute War Clauses (Cargo) - 1.1.82
  • Institute Strikes Clauses (Cargo) - 1.1.82 или други действащи специализирани и прилагани на международния застрахователен пазар клаузи за покритие на военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения и др.

Застраховката влиза в сила от момента, когато стоката напусне склада или мястото за съхраняване, посочено в полицата, продължава по обичайния курс на транспорта, включително принудително разтоварване, натоварване, претоварване и трансбордиране на товара, както и за отклоненията, които се дължат на обстоятелствата, независещи от превозвача, или са извършени с цел да се спаси човешки живот или имущество, или е било неизбежно за безопасността на превозното средство и завършва в мястото, посочено в полицата.

Застрахователната стойност е пазарната цена на застрахования предмет към деня, в който се сключва договора. Тя се определя от стойността на застрахования предмет в мястото и времето на натоварването, заедно с разходите по застраховката, навлото, митническите такси и очакваната печалба. Обичайно тези разходи се прибавят във вид на процент към фактурната стойност и обикновено той е 10%.

Застрахователната премия се определя по тарифите на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в зависимост от вида на стоката и транспорта, дестинацията и др. обстоятелства.

При абонаментните застраховки покритието се простира върху всички или определени видове товари, които застрахованият ще изпраща или получава през определен период и/или до определена сума. При несъответствие между абонаментната застраховка и издадената полица, валидни са уговорките в полицата.

Застрахователната полица може да бъде прехвърлена от застрахования на друго физическо или юридическо лице чрез джиросване, което се отбелязва на самата полица, а когато полицата се издава на приносител – чрез предаването й. Лицето, на което се прехвърля застрахователната полица, поема всички права и задължения по нея.

При щета застрахованият писмено да уведомява застрахователя незабавно и не по-късно от 7 дни от датата на настъпването й и предприема всички разумни мерки за спасяване на товара, за предотвратяване, ограничаване или намаляване на загубата и/или щетата.

Застрахователят се произнася в 30-дневен срок след получаването на всички документи, изискани от него, относно одобряването или неодобряването на щетата. В случай на одобряване, застрахователното обезщетение се изплаща в 15-дневен срок, считано от датата на одобряването.

Застрахователят сключва тази застраховка и за превоз на товари във вътрешността на Р България. Предлага се като абонаментна полица или за конкретен курс. Покрива се всяка щета, която не е изрично посочена като изключение по полицата.

Премията се уговаря съгласно тарифите на застрахователя.