Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Помощ при пътуване
Помощ при пътуване

Помощ при пътуване

Застраховката е в сила по време на пребиваване на застрахования извън страната на официалното му местожителство или обичайното му местопребиваване.

Застраховат се физически лица в добро здравословно състояние на възраст от 1 до 70 години.

Лица над 60 години се застраховат при заплащане на премия в увеличен размер.

Застраховката осигурява застрахователно покритие в целия свят, с изключение територията на Република България.

Срокът на застраховката се посочва в полицата и може да бъде от 1 ден до 1 година. Тоест застрахованият избира  произволен срок до 1 година, обикновено равен на продължителността на пътуването

За многократни пътувания в рамките на една година се предлага "Мултитрип" вариант, при който срещу минимална премия се осигурява застрахователно покритие за цял свят за неограничен брой пътувания. Сключва се за срок от 1 година и важи за всяко едно пътуване в чужбина през този срок – от момента на преминаване на границата на Република България до момента на завръщането.

В тези случаи застрахованият определя, при сключване на застраховката, максималния срок за всяко едно пътуване в рамките на застрахователната година - до 30, до 60 или до 90 календарни дни.

Застрахователната сума може да бъде определена в евро или в щатски долари. Застрахователната сума е по избор на застрахования и може да се договори от 2 000 до 30 000 евро/ щ. долара.

Застрахователната премия се определя от застрахователя и зависи от възрастта на застрахования, избраната застрахователна програма, срока на застраховката и застрахователната сума.

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият или негов представител трябва незабавно да се обърне за съдействие към денонощния оперативен център на асистиращата компания Глобал Сървисиз България в гр.София. Адресът и телефонът на денонощния център на Глобал Сървисиз България са записани в полицата.

Застрахователното покритие според избора на застрахования включва:

Програма БАЗИСНА

В случаи на злополука или акутно заболяване, в зависимост от нуждите на Застрахования Застрахователят чрез асистиращата компания "Глобал Сървисиз България" АД осигурява застрахователна защита и покритие на разходи за:

 • медицинска помощ, изследвания и лечение;
 • транспортиране и хоспитализация;
 • спешна стоматологична помощ;
 • репатриране;
 • информация до близките Ви.

Програма СУПЕР

Предоставя на Застрахования всички покрития и услуги като програма “БАЗИСНА”, със следните разширения и допълнения:

 • при необходимост Застрахованият да бъде хоспитализиран в чужбина след предвидената дата на завръщането в Република България и да бъде придружен от друг застрахован член на семейството, Застрахователят заплаща разходите за хотел за придружаващото лице в размер до 60 евро на ден за период от 7 дни;
 • ако Застрахованият е хоспитализиран в чужбина и се придружава от дете (на възраст под 18 години), в случай, че няма възрастен член на семейството, който да го придружава, Застрахователят чрез Глобал Сървисиз Бъгария организира и заплаща разходите за връщане на детето до населено място в Република България по неговото местожителство, като осигурява и подходящ придружител;
 • резервации за хотели, полети, рент-а –кар и др.;
 • предаване на съобщения и резервации в случай, че се налага промяна в пътуването на Застрахования (вследствие отменен или закъснял полет, хоспитализация и др. подобни); юридическа помощ – заплащане на адвокатски хонорари до 1`400 евро/долари само в случай, че Застрахованият е подложен на съдебно преследване съгласно местното законодателство в страната, в която той пътува/пребивава;
 • авансиране на гаранции пред съдебен орган в размер до 14`000 евро/долари в случай, че срещу Застрахования бъдат повдигнати обвинения пред съд (депозита се връща от представител на застрахования);
 • при откраднати документи или кредитни карти на Застрахования Глобал Срвисиз Бъгария съдейства за блокиране на банковата сметка на Застрахования, осигурява съвет за действията, които е необходимо да се предприемат и улеснява контактите с администрацията на страната, в която пътува/пребивава Застрахования.

Програма СУПЕР +

Включва същите покрития като Програма „Супер“ при завишен лимит на отговорност.

Покритието по тази застраховка може да бъде разширено с покритие “Злополука в чужбина”.