Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Застраховки на МПС
Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС

Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ Задължителна застраховка "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" на автомобилиста от ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ”?

1. Ниски цени на застраховката

2. Разсрочено плащане

3. 5% отстъпка за сключване на застраховка Каско в ОЗК

4. Възможност за онлайн сключване, подновяване и плащане на вноски на http://www.online.ozk.bg.

 

Застраховката покрива

отговорността на собствениците, държателите, ползвателите и упълномощените водачи на МПС в рамките на определени лимити за причинените от тях на трети лица неимуществени и имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство. Не се счита за трето лице водачът на МПС.


Лимити на отговорност, съгласно Кодекса за застраховане:

ПОКРИТИЕ

ВРЕДИ НА ИМУЩЕСТВО (вещи) (ЛВ.)

ВРЕДИ ЗА ТЕЛЕСНО УВРЕЖДАНЕ ИЛИ СМЪРТ (ЛВ.)
независимо от броя на пострадалите лица
в сила от
07.12.2018г.
2 100 000 
10 420 000 

Срок на полицата:

12 месеца, но НЕ СЪВПАДА задължително с календарната година 1 януари - 31 декември. Застраховката не може да се сключва за по-кратък от 12 месеца срок.

При смяна на собствеността полицата може да се прекрати. В тези случаи застрахователя връща на застрахования част от платената застрахователна премия, пропорционална на неизползвания застрахователен срок, при условие че не е платено или не предстои изплащане на застрахователно обезщетение.

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен писмено да уведоми застрахователя за това в 7-дневен срок от датата на събитието.

Правата по застраховка “Гражданска отговорност” се погасяват с петгодишна давност, считано от деня на настъпване на застрахователното събитие. Сключените спогодби между застрахованите и увредените трети лица относно размера на обезщетението пораждат задължение за застрахователя, само ако са одобрени от него.

Териториално покритие

Застраховката осигурява покритие за България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария, без завишение в цената. Ако основни данните в полицата са на български и английски език не е необходимо да носите и Сертификат „Зелена карта“.

Сертификат „Зелена карта“ е нужен, за да пътуваме в Турция, Македония, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Албания, Беларус, Израел, Иран, Мароко, Руска федерация, Молдова, Тунис, Украйна.

Ако станете участник в ПТП в чужбина:

 • Незабавно уведомете полицейските органи за настъпването на ПТП и изчакайте на място идването им. Тел. 112 е единен номер за спешни повиквания в целия Европейски съюз!
 • Изискайте полицейски протокол и данни за произшествието, за другия водач и застраховката му;
 • В случай че не получите полицейски протокол на място, изискайте данни на полицейския служител, посетил ПТП – име, телефон, служебен номер, полицейско управление;
 • В случай че не сте съгласен с определянето на вината за инцидента, настоявайте Вашите бележки да бъдат отбелязани (ако е възможно) в полицейския доклад/ протокол.
 • В случаите, в които полицейските органи откажат да посетят мястото на ПТП – леко произшествие или ПТП на частен паркинг/разтоварен адрес, попълнете двустранен протокол за ПТП на стандартната бланка на застрахователя.
 • Попълнете подробно бланката, начертайте коректно схема на ПТП и се подпишете задължително заедно с другия водач;
 • Подпишете протокола, само ако разбирате написаното и ако то отговаря на истината. В противен случай вместо подпис напишете само името си и добавете, че не разбирате написаното и не сте съгласен с текста или схемата, като поясните защо;
 • Задължително запазете единия екземпляр от протокола за себе си.
 • В случаите, в които нямате възможност да попълните двустранен протокол на стандартна бланка, съставете такъв в свободен текст, като спазвате всички указания от предходната точка.
 • Пишете четливо на родния си език при съставяне на документите.
 • Не предоставяйте без причина на трети лица личните си данни и тези на автомобила, както и копия на лични документи и тези на автомобила, и екземпляри или копия на застрахователната полица.
 • При възможност направете снимки на мястото на ПТП и на участващите автомобили

 

 


 Указание за попълване на Двустранен констативен протокол от участниците в ПТП

 ДКП за ПТП