Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Злополука
Злополука на кредитополучатели

Злополука на кредитополучатели

Предмет на застраховката – предоставя се покритие срещу риска “смърт от злополука” на лица със седалище или местоживеене на територията н Р България, които са получили банков кредит.

При смърт на застрахования вследствие злополука, настъпила през срока на застраховката, договорената застрахователна сума се изплаща на ползващите лица – банката – кредитор и други посочени от договорителя лица.

Застрахователната сума, за която се сключва застраховката, следва да бъде най-малко равна на сумата за погасяване на кредита (главница, лихви и банкови разноски) към момента на сключване на застраховката.

Застрахователната премия се плаща еднократно, при сключване на застраховката.

Застрахователният договор се сключва за срока на кредита и за лица, които към датата на погасяването на кредита не са били по-възрастни от 70 години.

В случай на застрахователно събитие, ползващите лица уведомяват застрахователя незабавно, но не по-късно от три месеца от датата на събитието, изпълняват всички дадени указания и представят поисканите от застрахователя документи.

При смърт на застрахования вследствие злополука през срока на застраховката, застрахователната сума се разпределя между ползващите лица както следва:

  • на банката-кредитор се изплаща такава част от застрахователната сума, равна на непогасената част от кредита към датата на смъртта на застрахования, но не повече от размера на договорената застрахователна сума;
  • на другите ползващи лица се изплаща остатъка до размера на застрахователната сума, ако има такъв. Когато другите ползващи лица са повече от едно, остатъкът от застрахователната сума се поделя между тях поравно.