Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Новини
ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД започна изпълнението на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД започна изпълнението на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

     ЗАД "ОЗК - Застраховане " АД започна изпълнението на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Продължителността на проекта „Професионализъм чрез обучение в ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД е 18 месеца. Той е насочен към осигуряване на равен достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, повишаване на квалификацията на заети и безработни лица, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка.

     Основните дейности, които ще се реализират в рамките на проекта, са за подобряване информираността на служителите, относно пазарната позиция на Компанията на отделните сегменти на застрахователния пазар в България, както и конкурентните предимства на ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД. Формиране на конкретни специфични знания, умения и компетенции за изпълнение на служебните им задължения, според високите стандарти в застрахователния сектор. Ще бъдат усвоени конкретни знания, умения и компетентности  за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Финансист", специалност "Застрахователно и осигурително дело". 205 заети лица от Компанията ще преминат и през обучение по английски език, с цел повишаване производителността на труда, създаване на устойчива заетост и подобряване качеството на предлаганите застрахователни услуги.

     Чрез реализирането на проекта се повишат уменията на целевата група, придобиване на необходимата квалификация, увеличаване продължителността на заетост и предоставянето на иновативни специфични обучения, които ще осигурят връзката между изискванията на пазара на труда и необходимите умения, с цел постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на знанието.

     23 години ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД влага усилия в развитието на потенциала на целия екип, за да бъдат те конкурентоспособни за нуждите на пазара на труда. Компанията вярва, че поради постоянното увеличение в продължителност на работния живот, по-голямата мобилност между различните форми и сектори на заетост, заетите се нуждаят от непрекъснато развитие на уменията си.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЗАД ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган – Министерство на труда и социалната политика.

 


  Проект: „Професионализъм чрез обучение в ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД