Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Злополука
Злополука за учащи

Злополука за учащи

По тази застраховка се застраховат:

  • учащите и персонала в учебните заведения (включително персонала в детските градини и ясли) – основни, средни, полувисши и висши (с изключение на обучаващите се задочно, във вечерни училища или курсове);
  • децата в детските градини и ясли.

Покрити рискове и размер на обезщетенията:

Под загуба на трудоспособност на учащи се разбира невъзможност за посещение на учебни занятия, което важи и по време на ваканции и прекъснати учебни занятия.

Обезщетения по риска “Гражданска отговорност” се изплащат при условия, че те са нанесени неумишлено. Събитието се удостоверява с протокол, съставен от ръководството на учебното заведение, съвместно с представител на застрахователя.

Застрахователната сума с договаря между застрахователя и застраховащия.

Застраховката се сключва със заверен поименен списък на застрахованите, без ограничение на възраст и здравословно състояние.

Срокът на застраховката е 12 месеца.