Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Злополука
Злополука, вкл. професионално заболяване

Злополука, вкл. професионално заболяване

Страни по застрахователния договор са:

 • Застраховащ (договорител) – лицето, което сключва застраховката и се задължава да плаща премията;
 • Застрахован – лицето, чийто живот се застрахова;
 • Ползващо лице – лицето, на което е договорено да се плати застрахователната сума при настъпване на застрахователно събитие;
 • Застраховател.

Застраховащият и застрахованият могат да бъдат едно и също лице.

Застраховащият и ползващото лице могат да бъдат както юридически, така и физически лица.

Злополука е всяко внезапно настъпило събитие, причинено от външни въздействия и извън волята на застрахования, което в срок до една година от датата на настъпването е причинило смърт, трайна или временна нетрудоспособност на застрахования.

Покрити рискове по тази застраховка са:

 • смърт на застрахования в резултат от злополука през срока на договора;
 • трайна загуба на трудоспособност на застрахования в резултат от злополука през срока на договора;
 • временна загуба на трудоспособност на застрахования в резултат от злополука през срока на договора;
 • смърт на застрахования в резултат от трудова злополука през срока на договора;
 • трайна загуба на трудоспособност на застрахования в резултат от трудова злополука през срока на договора;
 • временна загуба на трудоспособност на застрахования в резултат от трудова злополука през срока на договора.

По договореност между страните и срещу заплащане на допълнителна премия застрахователят може да покрива и медицински разноски и разходи за репатриране.

Застраховката се сключва въз основа на писмено предложение по образец на застрахователя. Застрахователната полица може да бъде индивидуална или групова.

Срокът на действие се определя по договореност между страните, но не може да надвишава 12 месеца.

Застрахователната сума се договаря при сключване на застраховката. Възможно е да бъде договорен увеличен размер на застрахователната сума за рисковете смърт и/или трайна загуба на трудоспособност вследствие трудова злополука.

Застрахователната премия се определя от застрахователя и зависи от избраната тарифа, професията на застрахования (рисковия клас), срока на застраховката и застрахователната сума.

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият или неговите наследници са длъжни да уведомят незабавно застрахователя (не по-късно от 1 месец от злополуката), да изпълнят всички дадени им от застрахователя указания и да дадат пълна информация за събитието.

В зависимост от покритието и вида на събитието, за изплащане на обезщетение трябва да се представят следните документи:

 • сведение за настъпила злополука – по образец на застрахователя;
 • застрахователна полица в оригинал;
 • акт или протокол за злополука, протоколи на МВР и КАТ, съдебни решения и други писмени доказателства за настъпилото събитие;
 • акт за смърт, съдебно-медицинска експертиза, удостоверение за законни наследници;
 • медицински документи (болнични листове, ЛАК, епикризи, рентгенови снимки и др.) и всякакви застрахователно-медицински документи, удостоверяващи процента на загубена трудоспособност или документи, които застрахователят може да поиска.

Застрахователят изплаща дължимото обезщетение както следва:

 • при смърт на застрахования - на законните наследници или посочените ползващи лица се изплаща договорената застрахователна сума;
 • при трайна загуба на трудоспособност - на застрахования се изплаща такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на загубената трудоспособност, определен от ТЕЛК или ЗМК;
 • при временна загуба на трудоспособност в резултат от злополука или професионално заболяване - на застрахования се изплащат суми в зависимост от продължителността както следва: - от 21 дни до 40 дни включително - 6% от застрахователната сума;
  - над 40 дни - 12% от застрахователната сума;
 • медицински разходи вследствие злополука през срока на договора - на застрахования се изплащат суми до определен договорен лимит;
 • разходи за репатриране и погребение вследствие злополука през срока на договора - изплащат се суми до определен предварително договорен лимит.

Дължимото обезщетение се изплаща на застрахования или неговите наследници в срок от 15 дни след пълното окомплектоване на преписката по щетата с необходимите документи. При загуба на трудоспособност обезщетението се изплаща след завършване на лечението.