Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Застраховка на професионална отговорност
Отговорност на адвокати

Отговорност на адвокати

Застрахователят обезщетява застрахования за:

  • сумите, които последният в качеството си на правоспособен адвокат е отговорен да заплати като обезщетение за имуществени вреди, причинени от виновно неизпълнение на професионалните му задължения (покритие на база предявен през срока на застраховката иск) при оказване на правно съдействие и защита на правата и законните интереси на неговите доверители и под защитни в съответствие със Закона за адвокатурата;
  • сумите, които застрахованият е отговорен да заплати за имуществени вреди, причинени от персонала на адвокатската кантора, поименно изброен в Полицата, при оказване на адвокатски услуги;
  • разходи във връзка с искове по предходните точки, извършени с предварителното съгласие на застрахователя - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.