Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Застраховка на професионална отговорност
Отговорност на застрахователни брокери

Отговорност на застрахователни брокери

Застрахователят обезщетява застрахования за:

  • Сумите, които последният в качеството си на лицензиран застрахователен брокер е отговорен да заплати във връзка с предявени през срока на застраховката искове (покритие на база предявен през срока на застраховката иск), произтичащи от нарушаване на професионалните му задължения поради небрежност, грешка или пропуск, в рамките на договорените в Полицата лимити. Застрахователят ще разглежда само искове, които към началото на застраховката не са били предявени и/или не са били известни на застрахования;
  • сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е отговорен да заплати за вреди, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка, при осъществяване на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата;
  • разходи във връзка с искове по предходните точки, извършени с предварителното съгласие на застрахователя - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Минималният лимит на отговорност по полицата не може да бъде по-малък от нормативно установения лимит.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.