Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Застраховка на професионална отговорност
Отговорност на лекари и медицински персонал

Отговорност на лекари и медицински персонал

Застраховани по тази застраховка могат да бъдат:

  • индивидуални или
  • групови медицински практики, както и
  • лечебни заведения.

Застрахователят обезщетява застрахования за:

  • сумите, които последният при извършване на професионална дейност в качеството си на правоспособен лекар / стоматолог / медицински работник е отговорен да заплати във връзка с предявени искове за телесно увреждане или финансови загуби на трети лица, произтичащи от небрежност, грешка или пропуск, извършени през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие);
  • сумите, които застрахованият е отговорен да заплати за вреди, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка, при осъществяване на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата;
  • разходи във връзка с искове по предходните точки, извършени с предварителното съгласие на застрахователя - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.