Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Застраховка на професионална отговорност
Отговорност на лицата по чл.171 на ЗУТ

Отговорност на лицата по чл.171 на ЗУТ

Застраховката е задължителна по българското законодателство – ЗУТ (чл.171, ал.1) и Наредбата за реда и условията за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Застраховани по тази застраховка могат да бъдат:

  • проектанти;
  • консултанти – извършващи оценка за съответствието на инвестиционни проекти и упражняващи строителен надзор;
  • строители;
  • лица, упражняващо строителен надзор;
  • лица, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна”.

Обект на застраховката е професионалната отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 на ЗУТ за имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на техните задължения, извършени през срока на застраховката или в периода от ретроактивната дата до началото на застрахователната полица. Покритието по застраховката е в сила за претенции, предявени в писмен вид през срока на действие на застрахователната полица. Покритието включва и всички съдебни разноски и разходи.

Застраховката покрива всички вреди, които са настъпили и са предявени през срока на застраховката.

Срок на застраховката: Срокът на застраховката е 12 месеца. За всяка полица се включва и ретроактивна дата. Съгласно ЗУТ това е датата на започване на дейност на лицето по чл. 171, но периодът от тази дата до датата на началото на полицата не може да надхвърля 5 години. Застраховката се подновява ежегодно без прекъсване, докато лицето упражнява съответната дейност. При прекратяване на дейността, лицето е длъжно да сключи допълнителна застраховка, покриваща период от 5 години, следващ прекратяването.

Лимити на отговорност: договарят се лимит за едно събитие и годишен лимит на отговорност. Годишният лимит на отговорност не може да бъде по малък от минималния лимит за съответната категория обект за конкретната дейност, извършвана от застрахования. Последният сам обявява коя е максималната категория обекти, за които упражнява дейността си.

Еднократният лимит на отговорност може да бъде равен на годишния, но не може да бъде по-малък от 50% от минималния лимит за съответната категория и дейност. Застрахованият може да избере и по-висок годишен лимит от минималния годишен лимит.

Минимални лимити на отговорност съгласно Наредбата:

Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Застрахователна премия: определя се по тарифа на застрахователя, като минималната застрахователна премия за определените по Наредбата лимити е 1 промил от годишния лимит на отговорност.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.