Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Застраховка на професионална отговорност
Отговорност на експерт-счетоводители и одитори

Отговорност на експерт-счетоводители и одитори

Покрива отговорността на застрахования в качеството му на експерт-счетоводител и/или регистриран одитор, в т.ч. регистрирано одиторско предприятие за сумите, които той е отговорен да заплати във връзка с искове, произтичащи от нарушаване на професионалните задължения поради небрежност, грешка или пропуск (чл. 34 от Закона за независимия финансов одит), извършени през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие). По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Застраховката може да се сключва за експерт-счетоводителя самостоятелно, за предприятия на експерт-счетоводители и за специализирани одиторски предприятия. Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования