Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Застраховка на професионална отговорност
Отговорност на нотариуси

Отговорност на нотариуси

Застраховката е задължителна по българското законодателство – Закон за нотариусите и нотариалната дейност.

Застраховката покрива сумите, които застрахованият в качеството си на правоспособен нотариус е отговорен да заплати във връзка със застрахователни събития, произтичащи от виновно неизпълнение на професионалните му задължения съгласно чл. 73 (1) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Застрахователната защита се отнася за персонала на нотариалната кантора, който следва да е посочен в Заявлението-въпросник. По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Покритието по тази полица е на база “отговорност за искове, предявени през срока на полицата”.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.