Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Злополука
Медицинска застраховка на чужденци

Медицинска застраховка на чужденци

 

Застрахователно покритие: съгласно Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната /приета с ПМС № 80 от 2005г.; обн. на 13.05.2005г., изм. и доп. ДВ. Бр.51 от 05.07.2011 г):

•           необходими разходи, извършени от Застрахования или от лечебно заведение за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали по време на действието на застрахователния договор;

•           дентална помощ, само за спешно възникнали внезапни състояния;

•           документираните необходими и целесъобразни транспортни разноски за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение.

Застрахователна сума: 60 000 BGN

Важна информация:

Застраховката не покрива: разходите на застрахованите лица за лечение и болничен престой при съществуващи хронични заболявания на осигурения; хемодиализа и хемотрансфузия; трансплантация на органи, тъкани и клетки; планови неврохирургични, кардиологични и очни операции; фертилитет ин витро; лечение на СПИН; болнична помощ на онкологично болни лица и на лица с психични разстройства; лечение на алкохолизъм и наркомания; задължителни имунизации; пластични козметични операции и други козметични медицински услуги; оказване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве; неспазване на предписан режим и/или лечение, симулиране на заболяване от застрахования, както и умишлено увреждане на своето здраве; подготовка и участие в спортни състезания; сбиване, опит за самоубийство или самоубийство, извършване на престъпление от общ характер или друга дейност, забранена със закон; увреждане на здравето, настъпило по време на задържането на застрахования от органи на властта или в място за лишаване от свобода; земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение; увреждане на здравето вследствие на прекалена или хронична употреба на алкохол, наркотични, упойващи вещества или медикаментозна зависимост; терористичен акт или терористично действие; участие във военни действия или учения или причинени от радиоактивни или химически материали при въстание, бунт, стачка, локаут или други действия от подобно естество, включително аварийни и бедствени ситуации; здравни услуги, потребността за които е възникнала, вследствие на минали заболявания.

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованото лице или лечебното заведение, което му оказва медицинска помощ, е длъжно в срок 24 часа да уведоми Застрахователя чрез писмо, телефон, факс или по друг подходящ начин. Обезщетението по задължителната медицинска застраховка се определя и изплаща от Застрахователя в 15-дневен срок, след като Застрахованият е представил всички необходими документи, свързани с установяването на събитието и размера на разходите, свързани с оказаното лечение и болничен престой.

За допълнителна информация се обърнете към Представителство на „ОЗК – Застраховане” АД.