Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Застраховка на професионална отговорност
Застраховка на професионална отговорност

Застраховка на професионална отговорност

Отговорност на нотариуси – задължителна застраховка

Застраховката е задължителна по българското законодателство – Закон за нотариусите и нотариалната дейност.

Застраховката покрива сумите, които застрахованият в качеството си на правоспособен нотариус е отговорен да заплати във връзка със застрахователни събития, произтичащи от виновно неизпълнение на професионалните му задължения съгласно чл. 73 (1) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Застрахователната защита се отнася за персонала на нотариалната кантора, който следва да е посочен в Заявлението-въпросник. По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Покритието по тази полица е на база “отговорност за искове, предявени през срока на полицата”.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.

Отговорност на експерт-счетоводители и регистрирани одитори

Покрива отговорността на застрахования в качеството му на експерт-счетоводител и/или регистриран одитор, в т.ч. регистрирано одиторско предприятие за сумите, които той е отговорен да заплати във връзка с искове, произтичащи от нарушаване на професионалните задължения поради небрежност, грешка или пропуск (чл. 34 от Закона за независимия финансов одит), извършени през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие). По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Застраховката може да се сключва за експерт-счетоводителя самостоятелно, за предприятия на експерт-счетоводители и за специализирани одиторски предприятия. Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования

Професионална отговорност на лицата по чл.171 на Закона за устройство на територията

Застраховката е задължителна по българското законодателство – ЗУТ (чл.171, ал.1) и Наредбата за реда и условията за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Застраховани по тази застраховка могат да бъдат:

 • проектанти;
 • консултанти – извършващи оценка за съответствието на инвестиционни проекти и упражняващи строителен надзор;
 • строители;
 • лица, упражняващо строителен надзор;
 • лица, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна”.

Обект на застраховката е професионалната отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 на ЗУТ за имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на техните задължения, извършени през срока на застраховката или в периода от ретроактивната дата до началото на застрахователната полица. Покритието по застраховката е в сила за претенции, предявени в писмен вид през срока на действие на застрахователната полица. Покритието включва и всички съдебни разноски и разходи.

Застраховката покрива всички вреди, които са настъпили и са предявени през срока на застраховката.

Срок на застраховката: Срокът на застраховката е 12 месеца. За всяка полица се включва и ретроактивна дата. Съгласно ЗУТ това е датата на започване на дейност на лицето по чл. 171, но периодът от тази дата до датата на началото на полицата не може да надхвърля 5 години. Застраховката се подновява ежегодно без прекъсване, докато лицето упражнява съответната дейност. При прекратяване на дейността, лицето е длъжно да сключи допълнителна застраховка, покриваща период от 5 години, следващ прекратяването.

Лимити на отговорност: договарят се лимит за едно събитие и годишен лимит на отговорност. Годишният лимит на отговорност не може да бъде по малък от минималния лимит за съответната категория обект за конкретната дейност, извършвана от застрахования. Последният сам обявява коя е максималната категория обекти, за които упражнява дейността си.

Еднократният лимит на отговорност може да бъде равен на годишния, но не може да бъде по-малък от 50% от минималния лимит за съответната категория и дейност. Застрахованият може да избере и по-висок годишен лимит от минималния годишен лимит.

Минимални лимити на отговорност съгласно Наредбата:

Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Застрахователна премия: определя се по тарифа на застрахователя, като минималната застрахователна премия за определените по Наредбата лимити е 1 промил от годишния лимит на отговорност.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.

Отговорност на лекари, стоматолози и медицински персонал

Застраховани по тази застраховка могат да бъдат:

 • индивидуални или
 • групови медицински практики, както и
 • лечебни заведения.

Застрахователят обезщетява застрахования за:

 • сумите, които последният при извършване на професионална дейност в качеството си на правоспособен лекар / стоматолог / медицински работник е отговорен да заплати във връзка с предявени искове за телесно увреждане или финансови загуби на трети лица, произтичащи от небрежност, грешка или пропуск, извършени през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие);
 • сумите, които застрахованият е отговорен да заплати за вреди, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка, при осъществяване на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата;
 • разходи във връзка с искове по предходните точки, извършени с предварителното съгласие на застрахователя - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.

Отговорност на застрахователни брокери

Застрахователят обезщетява застрахования за:

 • сумите, които последният в качеството си на лицензиран застрахователен брокер е отговорен да заплати във връзка с предявени през срока на застраховката искове (покритие на база предявен през срока на застраховката иск), произтичащи от нарушаване на професионалните му задължения поради небрежност, грешка или пропуск, в рамките на договорените в Полицата лимити. Застрахователят ще разглежда само искове, които към началото на застраховката не са били предявени и/или не са били известни на застрахования;
 • сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е отговорен да заплати за вреди, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка, при осъществяване на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата;
 • разходи във връзка с искове по предходните точки, извършени с предварителното съгласие на застрахователя - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Минималният лимит на отговорност по полицата не може да бъде по-малък от нормативно установения лимит.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.

Отговорност на адвокати

Застрахователят обезщетява застрахования за:

 • сумите, които последният в качеството си на правоспособен адвокат е отговорен да заплати като обезщетение за имуществени вреди, причинени от виновно неизпълнение на професионалните му задължения (покритие на база предявен през срока на застраховката иск) при оказване на правно съдействие и защита на правата и законните интереси на неговите доверители и под защитни в съответствие със Закона за адвокатурата;
 • сумите, които застрахованият е отговорен да заплати за имуществени вреди, причинени от персонала на адвокатската кантора, поименно изброен в Полицата, при оказване на адвокатски услуги;
 • разходи във връзка с искове по предходните точки, извършени с предварителното съгласие на застрахователя - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.

Отговорност на правоспособни лица, осъществяващи дейност по кадастъра

– задължителна застраховка

Застраховката е задължителна по българското законодателство – Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 20, ал. 3.

Застрахователят обезщетява застрахования за:

 • сумите, които последният в качеството си на правоспособно лице, изпълняващо дейност по кадастъра, е отговорен да заплати на трети лица за нанесени им имуществени вреди (чл.20.(3) на Закона за кадастъра и имотния регистър), извършени през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие);
 • сумите, които застрахованият е отговорен да заплати за имуществени вреди, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка, при осъществяване на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата;
 • разходи във връзка с искове по предходните точки, извършени с предварителното съгласие на застрахователя - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Минималните лимити на отговорност по полицата не могат да бъдат по-малки от нормативно определените лимити.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.