Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Обща гражданска отговорност
Отговорност на ловци

Отговорност на ловци

Покритие: застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият в качеството си на ловец, служител в ловно стопанство или горски полицай е отговорен да плати във връзка с предявен към него през срока на застраховката иск (покритие на база предявен иск) за причинени вреди на трети лица при или по повод осъществяваната от него на законно основание дейност.

Застрахователната защита се отнася за правоспособни ловци за свързани с ловната им дейност претенции през разрешените за ловуване периоди и на територията на ловната дружинка, чийто член е или към която е бил присъединен за конкретния лов застрахования.

Застрахователят ще покрива вреди, произтичащи от:

  • позволеното притежаване и използване на ловно оръжие, както и съответните муниции по време на лов и извън него с изключение на наказуеми съгласно законодателството действия;
  • превишаване на рамките на неизбежната самоотбрана по непредпазливост;
  • притежаване, дресировка и съпровождане на не повече от 2 броя декларирани ловджийски кучета, в т.ч. и извън лова.
  • Застрахователят покрива и сумите, които застрахованият е отговорен да заплати за вреди, причинени от него в качеството му на председател на ловната дружинка или на лицата, които той е определил да ръководят или наблюдават ловното стопанство

По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите и Специални условия.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Договорените лимити по полицата не могат да бъдат по-малко от нормативно определените (ако има такива).

Самоучастие на застрахования във всяка щета: обичайно 10% във всяка имуществена вреда. По отношение на неимуществените вреди самоучастие на застрахования не се прилага.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач. Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.