Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Обща гражданска отговорност
Отговорност на ръководители

Отговорност на ръководители

Покритие: застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият в качеството си на ръководител или длъжностно лице е отговорен да заплати като обезщетение за финансови загуби, причинени по негова вина през срока на застраховката на предприятието/дружеството, в което застрахованият е член на управителни, надзорни или контролни органи и/или заема ръководна длъжност по трудов договор, или на трети лица при изпълнение на дейностите (включително лошо изпълнение и погрешни действия, надхвърляне на правомощия, небрежност, грешки и пропуски), произтичащи от неговите служебни задължения спрямо дружеството от виновно неизпълнение на професионалните му задължения. Вредите се установяват въз основа на предявени за пръв път през срока на застраховката искове във връзка със събития, настъпили след началната дата на полицата или след вписаната в полицата ретроактивна дата (покритие на база предявен през срока на застраховката иск). По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите и Специални условия.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: обичайно 10% във всяка имуществена вреда. По отношение на неимуществените вреди самоучастие на застрахования не се прилага.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.