Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Обща гражданска отговорност
Отговорност за продукта

Отговорност за продукта

Покритие: застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият на законно основание е станал отговорен да заплати като компенсация за неимуществени и имуществени вреди, причинени на трети лица при ползването на продукт, който е произвел, доставил, продал, монтирал, инсталирал или пуснал в обръщение през срока на застраховката. По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Покритието по тази полица е на база “отговорност за събитие, настъпило през срока на полицата”. В застрахователната полица се посочват продуктите, за която се отнася покритието.

Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите и Специални условия.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: обичайно 10% във всяка имуществена вреда. По отношение на неимуществените вреди самоучастие на застрахования не се прилага.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя и оглед на помещенията на застрахования.

Тарифиране: може да се извърши въз основа на декларирания/очаквания оборот на предприятието или на база договорените лимити. Вторият начин се прилага по-често.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.