Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Щети на имущество
Застраховка срещу разваляне на замразени продукти в хладилни камери

Застраховка срещу разваляне на замразени продукти в хладилни камери

Застраховката се сключва като допълнение към застраховка “Авария на машини” за хладилни инсталации.

Застраховани по тази застраховка са собственици и наематели на хладилни инсталации.

Предмет на застраховката са поименно описани хранителни или други продукти (субстанции и медикаменти за хуманитарната и ветеринарната медицина, химически продукти, технически продукти и др.), които са собственост на застрахования или за които той носи отговорност.

Застраховката се сключва въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на застрахования и опис на предлаганите за застраховане машини и съоръжения.

Покритието по тази застраховка включва вреди и загуби, изразяващи се в развала на съхраняваните стоки, настъпили като пряк резултат от:

Застрахователните суми се определят на база максималната продажна цена, която може да се реализира в края на предвидения период за съхранение. Тази стойност се изчислява окончателно едва след изтичане на обичайния едногодишен застрахователен период, а при сезонно съхранение – след изтичане на сезона.

Застрахователната премия се определя в зависимост от вида на охлаждащия генератор и други обстоятелства, свързани със съхранението на стоките.

Специални изискания на застрахователя по тази застраховка са:

  • гарантиране на необходимото охлаждане при пълно хладилно помещение и наличие на съответния резерв за охлаждане под формата на резервни хладилни агрегати;
  • наличие на договор да поддръжка на хладилните агрегати,както и склад за резервни части;
  • наличие на алармени системи;
  • провеждане на ежегодна инспекция на хладилните помещения;
  • правилно оформяне на съответните приемателни, счетоводни и други документи, касаещи движението и съхранението на продукцията;
  • наличие на застраховка “Авария на машини” за хладилните агрегати.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед и оценка на щетите.

Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата.