Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Политика по безопасност

Политика по здраве и безопасност при работа

     Ръководството на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД се ангажира с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване на свързаните с работата наранявания и заболявания. Този ангажимент е в съответствие с разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на приложимите наредби и други нормативни актове и приложими стандарти.

     За изпълнение на поетите отговорности ръководството на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД осигурява:

• Поддържане на висок стандарт на здраве и благоденствие на всички служители в рамките на работното време;

• Периодично отчитане на изпълнението на общите и конкретни цели по ЗБР и актуализирането им при необходимост;

• Поддържане на процеси за елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР;

• Мониторинг на системата за управление на здраве и безопасност при работа, за да се гарантира нейната ефективност;

• Стриктно прилагане на приложимите закони, наредби и стандарти, на национално и международно ниво по прилагане на здраве и безопасност при работа, както и други изисквания на клиенти и организации;

• Поддържането на фирмена култура, която приема здравето и безопасността на персонала, като неразделна част от управленската философия;

• Активен обмен на информация на всички структурни нива и външни заинтересовани страни по отношение на здраве и безопасност при работа. Отговорността за здравето и безопасността при работа са ясно дефинирани на всички нива в Дружеството и персонала е запознат с политиката по ЗБР;

• Необходимата информация, обучение и контрол по ЗБР, за да всички служители изпълняват своите задължения при максимално намален риск за възникване на евентуални инциденти, водещи до увреждане на здравето им;

• ЗБУТ, които се постигнат след консултации с персонала и специалисти по трудова медицина, както и чрез непрекъснато подобряване и усъвършенстване на системата за управление на ЗБР;

• Поддържането и усъвършенстването на системата за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС ISO 45001:2018;

     Дружеството отчита, че здравето, безопасността и добрите условия на труд на служителите е неразделна част за успеха на извършваните дейности и за това осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са приоритет в управленската политика на ръководството.

     Ръководството на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и всеки служител, съобразно своите отговорности и компетентност ще допринесе до изпълнение на обявената политика по здраве и безопасност при работа.