Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Щети на имущество
Застраховка на строителни машини и оборудване

Застраховка на строителни машини и оборудване

Застраховани по тази застраховка са собственици и наематели на строителни машини и оборудване.

Предмет на застраховката са всякакъв тип строителни машини и оборудване, използвани от ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка с дейността му, които са преминали успешно приемни изпитания и са в нормална експлоатация.

Застраховката се сключва въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на застрахования и опис на предлаганите за застраховане машини и съоръжения.

Покритието по тази застраховка включва всяка внезапно и непредвидено настъпила пълна загуба или частична щета поради каквато и да било причина, с изключение на поименно описаните изключения.

Застрахователните суми се определят на база възстановителната стойност на застрахованите строителни машини и оборудване, т.е. тя трябва да отговаря на разходите за замяна на застрахованата машина / оборудване с нова от същия вид, мощност и предназначение. В разходите за повторно набавяне се включват транспортни, демонтажи и монтажни разходи, както и евентуални такси и мита.

Застрахователната премия се определя в зависимост от вида на машините и условията, при които те се експлоатират.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед и оценка на щетите.

Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата.