Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Щети на имущество
Застраховка на електронно оборудване

Застраховка на електронно оборудване

Застраховани по тази застраховка могат да бъдат собственикът на оборудването и/или фирмата, която осигурява сервиза или наемателят на оборудването.

Предмет на застраховане са:

 • електронни системи за обработка на данни
 • електрическо оборудване за медицински цели
 • комуникационни съоръжения
 • електрически и навигационни съоръжения
 • оборудване за изследване и тестване

Застрахованият може да застрахова допълнително и външните носители на информация, но не и самата информация върху тях.

Застраховката се сключва въз основа на попълнено от застрахования Заявление-въпросник и поименен списък на подлежащото за застраховане оборудване.

Застрахователното покритие включва:

 • материални щети на застрахованото оборудване;
 • щети върху носителите на информация и допълнителни разходи.

В покритието на материалните щети са включени всички вреди, които настъпват внезапно и непредвидено и увреждат физически застрахования предмет. Застрахователят обезщетява вреди, възникнали от:

Допълнителни покрития – по тази застраховка могат да се предоставят покрития за мобилни телефони и лаптопи при използването им извън мястото на застраховката.

Изключени от покритието са преките и/или косвени щети:

 • възникнали вследствие на изхабяване и износване;
 • причинени от война или военни действия, граждански вълнения от всякакъв вид, стачки и др.;
 • вследствие на умишлени действия или груба небрежност от страна на застрахования или отговорни негови служители;
 • причинени от дефекти или недостатъци, за които трето лице (доставчик) носи отговорност на базата на закон или договор (гаранционни щети);
 • възникнали вследствие на прекъсване снабдяването с газ, вода или електроенергия;
 • вследствие на естетически недостатъци, като драскотини върху полирани или боядисани (лакирани) повърхности.

По отношение на носителите на информация се покриват:

 • повреждането или унищожаването им от непредвидени обстоятелства, покрити по раздела за материални щети, така че те да не могат да бъдат прочетени от четящите устройства на застрахованата техника и върху тях да не може да бъде записана и/или съхранена информация;
 • кражба чрез взлом или грабеж.

По застраховката могат да се покриват и допълнителните разходи, необходими за продължаване на работата (при условие, че това не може да бъде осъществено по друг начин) във връзка с първото настъпило през срока на застраховката застрахователно събитие, покрито по раздела за материални щети, включително и разходите за:

 • използване на външно оборудване;
 • наемане на заместващо оборудване;
 • приложение на различни от нормалните работни процедури и методи;
 • използване на външна работна сила и услуги;
 • допълнителни разходи за персонала;
 • опростени процедури за препрограмиране;
 • повторна настройка на системата и първоначални неотложни мерки за възстановяване / ремонт на застрахованото имущество.

Застрахователната сума се определя на база възстановителната стойност на застрахованото имущество, т.е. тя трябва да отговаря на разходите за замяна на застрахованите техника, уреди, апарати или съоръжения с нови от същия тип, мощност и предназначение. В разходите за повторно набяване се включват транспортни, демонтажи и монтажни разходи, както и евентуалните такси и мита.

Премията се определя в зависимост от вида на оборудването, рисковите обстоятелства и допълнителните клаузи, включени към основното покритие.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед.

Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата.