Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Щети на имущество
Застраховка “Авария на машини”

Застраховка “Авария на машини”

Тази застраховка се предоставя специфично покритие за машини и съоръжения, застраховани по полицата “Индустриален пожар”.

Застраховани по тази полица могат да бъдат собственици или наематели на машини и съоръжения.

Предмет на застраховката са всякакъв тип машини, апарати, съоръжения и инсталации, описани поименно към полицата и намиращи се на обявеното в нея място на застраховката, които са редовно въведени в експлоатация и са в извънгаранционен период.

Покриват се материални щети, настъпили внезапно и непредвидимо в резултат на:

Към покритието могат да се добавят и допълнителни клаузи съгласно утвърдената международна практика.

Застраховката се сключва въз основа на попълнено заявление-въпросник от страна на застрахования и поименен списък на подлежащите на застраховане машини и съоръжения.

Срок на застраховката: 12 месеца.

Застрахователната сума се определя на базата на възстановителната стойност на застрахованите машини и оборудване, т.е. тя трябва да отговаря на разходите за замяна на застрахованата машина / оборудване с нова от същия вид, мощност и предназначение. В разходите за повторно набавяне се включват транспортни, демонтажи и монтажни разходи, както и евентуални такси и мита.

Премията се определя в зависимост от вида на оборудването, условията за експлоатацията му и допълнителните клаузи, включени към основното покритие.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед.

Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата.