Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Щети на имущество
Застраховка на строително-монтажни рискове

Застраховка на строително-монтажни рискове

Основната цел на тази застраховка е да предложи комплексна и адекватна застрахователна защита както срещу щети, възникнали при изпълнение на строителни работи, на съоръжения на строителната площадка и/или на строителни машини, така и срещу претенции на трети лица относно имуществени и неимуществени вреди, резултат от осъществяването на строителните работи.

Застраховани по тази полица могат да бъдат инвеститори, предприемачи, изпълнителите или подизпълнители на обектите.

Предмет на застраховката са:

 • Строителни проекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство - като жилищни и търговски сгради, болници, училища, промишлени сгради, железопътни и шосейни съоръжения, летища, мостове, диги, бентове, тунели, напоителни и отводнителни съоръжения, канали, пристанища и др. Към застраховката могат да се включат и всички строителни работи, които изпълнителят (предприемачът) извършват, вкл. подготвянето на строителната площадка (изкопни и подравнителни работи, изграждане на временни канали и защитни диги, складиране на материали на строителната площадка и др.), монтаж на машини, съоръжения и стоманени конструкции.
 • Временни постройки и съоръжения на строителната площадка - жилищни помещения, навеси за складиране на материалите, скелета, съоръжения за електро и водоснабдяване и др.
 • Строителни и транспортни машини.
 • Необходимите разноски за разчистване на строителната площадка след настъпване на застрахователно събитие.
 • Гражданската отговорност на застрахования (главен изпълнител или инвеститор) за имуществените и неимуществените вреди, причинени на трети лица през периода на строителството в резултат от стопанската му дейност.

Застраховката се сключва въз основа на попълнено от застрахования Заявление-въпросник, в което се посочват всички данни за предстоящия за изграждане обект. Към него могат да се приложат пълни или частични схеми или проекти на обекта.

Покриват се:

а) имуществените щети, настъпили в резултат на “всички рискове”, включително:
б) Гражданската отговорност на застрахования за причинени имуществени вреди и телесни увреждания на трети лица.

Обичайно към застраховката се включват някои допълнителни клаузи и договорки – част от тях по искане на застрахования, а други – като специални изисквания на застрахователя. По-важни от тях са:

 • Разходи за експресни доставки
 • Разходи за доставки с въздушен транспорт
 • Работи през гаранционния период
 • Щети през гаранционния период
 • Щети в резултат на грешки при проектирането
 • Отговорност на подизпълнителите (“кръстосана отговорност”)
 • Изисквания за противопожарна защита
 • Складиране на строителни материали и др.

Изключени от покритието са преките и/или косвени щети:

 • в резултат на война, неприятелско нахлуване, вражески действия, военни действия, стачки, локаут, въстания, метежи и др. под.
 • от ядрена реакция, ядрено излъчване или радиоактивно замърсяване;
 • от умисъл или груба небрежност на застрахования или на негови представители;
 • вследствие на грешно проектиране.

Период на застраховката: застрахователната защита започва от началото на строителните работи и приключва след приемането или пускането в експлоатация на строителния обект.

Застрахователната сума се определя на базата на договорената стойност на изграждания обект, като към нея може да се добави стойността на доставените от предприемача (инвеститора) строителни материали, а също и възстановителната стойност на строителната техника и на машините, необходими за строителството на обекта.

Премията се определя в зависимост от вида на обекта, рисковите обстоятелства и допълнителните клаузи, включени към основното покритие.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед.

Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата.