Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Щети на имущество
Кражба чрез взлом, вандализъм и грабеж

Кражба чрез взлом, вандализъм и грабеж

Застраховката се сключва в допълнение на рисковото покритие по застраховка “Пожар и природни бедствия”.

Обект на застраховката са движими имущества, които могат да бъдат поименно описани и оценени.

Застраховката покрива кражба чрез взлом самостоятелно и/или в комбинация с рисковете вандализъм и въоръжен грабеж.

Премията се изчислява в зависимост от застрахователната сума, вида на застрахованото имущество и мерките за сигурност на обекта.

Необходимо условие за сключване на застраховката е наличието на минимални мерки за сигурност. Всяко подобрение на тези мерки води до намаляване на застрахователната премия.

При щета застрахованият уведомява своевременно органите на МВР и застрахователя, които извършват оглед.

Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата. Задължително се представят служебни бележки от МВР и по преценка на застрахователя – заключително постановление от прокуратурата.