Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Пожар и природни бедствия
Застраховка на промишлени и търговски обекти – “Индустриален пожар”

Застраховка на промишлени и търговски обекти – “Индустриален пожар”

Застраховани по тази застраховка са предприятия от сферата на търговията, услугите и промишлеността с обем на активите над 500 000 лв. и численост на персонала над 25 души, както и обекти, държавна и общинска собственост – училища, здравни заведения административни и културни сгради.

Предмет на застраховката са: сгради, машини, съоръжения и оборудване, други дълготрайни активи, материални запаси и др.

Не могат да се застраховат моторни и други превозни средства, лицензирани за движение по суша, въздух и вода, както и други специфични видове имущества.

Покритието по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на:

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ (задължително) – пожар, вкл. последиците от гасенето му, експлозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Застрахователните суми се определят по договореност между страните и могат да бъдат въз основа на данни от баланса (първоначална или остатъчна), договорена (действителна, възстановителна или друга) или като лимит на отговорност (за определени покрития и/или групи имущества). Застраховката се сключва въз основа на попълнено Заявление-въпросник от страна на застрахования или негов представител и след оглед на имуществата на място от представител на застрахователя.

Застрахователната премия се определя въз основа на избраното покритие и рисковата ситуация. При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед и оценка на щетите. Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата. При по-големи щети на застрахования се изплаща авансова сума за започване на възстановителните работи.

Застраховката може да бъде сключена в полза на банка-кредитор или друга финансова институция. Бонуси и отстъпки до 45 %: при подновяване на застраховката без прекъсване и/или при липса на щети за предходни периоди – до 20%, както и при наличие на други застраховки в “ОЗК - Застраховане” – до 15%.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” В ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ:

1. Индивидуална оценка на риска и консултация на всеки един клиент.
2. Прецизен застрахователен анализ с максимизиране на покритието за минимална премия.
3. Разсрочено плащане без завишения до 6 вноски.
4. Авансово изплащане на обезщетения при големи щети.
5. Коректно и прецизно изплащане на обезщетения винаги в срок.