Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Пожар и природни бедствия
Застраховка на малък бизнес

Застраховка на малък бизнес

Застраховани по тази застраховка са магазини, офиси, малки предприятия и други с обем на активите до 1 000 000 лв. и численост на персонала до 50 души.

Предмет на застраховката са: недвижими и движими имущества, собственост на застрахования или ползвани от него на законно основание.

Не могат да се застраховат моторни и други превозни средства, лицензирани за движение по суша, въздух и вода, както и други специфични видове имущества.

Покритието по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на:

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ (задължително) – пожар, вкл. последиците от гасенето му, експлозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Застрахователните суми се определят по договореност между страните и могат да бъдат въз основа на данни от баланса (първоначална или остатъчна), договорена (действителна, възстановителна или друга) или като лимит на отговорност (за определени покрития и/или групи имущества).

Застраховката се сключва въз основа на попълнено Заявление-въпросник от страна на застрахования или негов представител и след оглед на имуществата на място от представител на застрахователя.

Застрахователната премия се определя въз основа на избраното покритие и рисковата ситуация.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед и оценка на щетите.

Обезщетението се изплаща в рамките на 15 работни дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата.

Застраховката може да се сключи в полза на банка-кредитор или друга финансова институция.

Бонуси и отстъпки до 45%: при подновяване на застраховката без прекъсване и/или при липса на щети за предходни периоди – до 20%, както и при наличие на други застраховки в ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД – до 15%.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” В ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ:

1. Индивидуална оценка на риска и консултация на всеки един клиент
2. Прецизен застрахователен анализ с максимизиране на покритието за минимална премия
3. Разсрочено плащане без завишения до 6 вноски.
4. Авансово изплащане на обезщетения при големи щети
5. Коректно и прецизно изплащане на обезщетения винаги в срок