Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Пожар и природни бедствия
Комбинирана застраховка „ Достъпната сигурност - за дома”

Комбинирана застраховка „ Достъпната сигурност - за дома”

Застраховка „Достъпната сигурност - за дома” е комбиниран продукт с високо ниво на покрит риск и предлага избор между три нива на застрахователно покритие – пакети и индивидуални рискове - „СТАНДАРТ”, „СПОКОЙСТВИЕ” и „СИГУРНОСТ”.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ЗАСТРАХОВКА „ДОСТЪПНАТА СИГУРНОСТ ЗА ДОМА” В ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ:

1. Цени под 1 лв. на кв.м.;
2. Високи лимити на отговорност и ниво на сигурност;
3. Минимални самоучастия;
4. Разсрочено плащане без оскъпяване.
 

Кой може да се застрахова

Физически и юридически лица, собственици, наематели и ползватели на движимо и недвижимо имущество в това число и допълнителни сгради /стопански, спомагателни и др. дори и необитаеми / при високо ниво на покрит риск и гарантирана ликвидация в най-кратки срокове с изплащане на реални обезщетения.

Какво покрива застраховката?

Щети (и тяхното отстраняване), вследствие на: 

 • Пожар, мълния, експлозия;
 • Имплозия;
 • Буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, ураган (падащи дървета, клони и други);
 • свличане и/или срутване на земни пластове или действие на подпочвени води;
 • Умишлен палеж и/или експлозия;
 • Злонамерени действия на трети лица;
 • Земетресение;
 • Тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
 • Измокряне на имущества вследствие изтичане на вода и пара;
 • Удар от превозно средство;
 • Замръзване;
 • Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
 • Кражба чрез взлом.
 • Възможност за допълнително покритие по избор и/или комбинация: „Късо съединение/ токов удар” и „Гражданска отговорност към трети лица” (за щетите причинени на съседите Ви).

Процедурата при сключване на застраховката е максимално улеснена за клиента:

 • Не се попълва заявление – въпросник:
 • Не се изискват документи за собственост на жилището
 • Не е необходимо да се извършва оглед на дома:
 • Не се изисква опис на оборудването и обзавеждането:
 • Не се извършва специална оценка на имота, а всъщност се договаря реална застрахователна сума;

Застраховката предлага на потребителите комбинации на застрахователно покритие по избор, съобразено с нуждите, при определяне на реална застрахователна сума и лимит на отговорност гарантиращи на страните бърза и ефективна ликвидация на щети.

Застрахователната премия се определя съгласно фиксирани тарифни ставки за недвижимо и движимо имущество съгласно избраният пакет на застрахователно покритие.

Застрахователната сума за недвижимото имущество се изчислява на база разгърната жилищна площ и минимални пазарни цени според вида на имуществото.

Обект на застраховката са:

Недвижимо имущество – сгради като неразделна част от тях са намиращите се под земята основи и фундамент, носещи стени, подове, вътрешни и външни стълби и други съставни елементи от сградата, електрическа, газова, отоплителна, санитарна, водопроводна и канализационна инсталация, заедно с принадлежащите измервателни уреди и съоръжения, климатични и телефонни инсталации, облицовки на стени и тавани, подови настилки, неподвижни пространствени разделители, камини, външни щори, тераси, навеси, свързани със застрахованата сграда, зидове, огради, подпорни стени, подземни кабели и водни помпи за домакински цели, захранващи и отводнителни тръби и канали за смесени води, антенни съоръжения, външни осветителни тела и други подобни – намиращи се на територията на застрахованият адрес.

 • Масивни второстепенни сгради, които не служат за живеене, когато са изрично вписани в полицата.
 • Допълнително могат да бъдат застраховани и: мазета, тавани и/ или заместващи ги помещения и гаражи.

Движимо имущество - Движимо имущество са вещи, предназначени за употреба в частния живот на застрахования, неговото семейство и/или домакинство и/или лица, работещи под негов контрол, включително: Вещи за лична употреба, намиращи се във всички помещения на посочения в полицата адрес, както и

Вещи, съхранявани в мазе, таван, или в помещение, което ги замества, както и в гараж, ако е вписан в застрахователната полица (без ценности като пари в брой и ценни книжа, бижута от благородни метали и скъпоценни камъни, килими от естествен материал, изделия от кожа, сбирки от пощенски марки, монети и други ценни предмети).
Вещи, намиращи се във второстепенни сгради към собствена къща, като етажерки-стелажи, детски и инвалидни колички, пътни и спортни принадлежности, съоръжения за сауна, инструменти и строителни материали за лична употреба, автомобилни принадлежности, градински мебели и други подобни.
„ Достъпната сигурност - за дома” е комбиниран продукт с високо ниво на покрит риск и предлага избор между три нива на застрахователно покритие – пакети и индивидуални рискове - „СТАНДАРТ”, „СПОКОЙСТВИЕ” и „СИГУРНОСТ”.

1. Основно покритие: СТАНДАРТ

(А) - Пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, мълния (щети вследствие на индиректно (непряко) попадение на мълния), експлозия, сблъскване или падане на пилотирано тяло, негови части или товар;
(Б 1) – Имплозия
(Б 2) – Буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, ураган (падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря, ураган или градушка);
(Б 3) - Тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
(Б 4) – Измокряне на имущества вследствие изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди;
(Б 5) – Удар от превозно средство или животно или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
(Б 6) – Замръзване;
(Д 13) – Необходими разходи;
Кражба чрез взлом и/или с техническо средство, вандализъм и грабеж.

2. Разширено покритие: СПОКОЙСТВИЕ

(А) - Пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, мълния (щети вследствие на индиректно (непряко) попадение на мълния), експлозия, сблъскване или падане на пилотирано тяло, негови части или товар;
(Б 1) – Имплозия
(Б 2) – Буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, ураган (падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря, ураган или градушка);
(Б 3) - Тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
(Б 4) – Измокряне на имущества вследствие изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди;
(Б 5) – Удар от превозно средство или животно или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
(Б 6) – Замръзване;
(Б 7) - свличане и/или срутване на земни пластове или действие на подпочвени води;
(Д 5) – злонамерени действия на трети лица;
(Д 6) - Земетресение;
(Д 13) – Необходими разходи;
Кражба чрез взлом и/или с техническо средство, вандализъм и грабеж.

3. Максимално покритие: СИГУРНОСТ

(А) - Пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, мълния (щети вследствие на индиректно (непряко) попадение на мълния), експлозия, сблъскване или падане на пилотирано тяло, негови части или товар;
(Б 1) – Имплозия
(Б 2) – Буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, ураган (падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря, ураган или градушка);
(Б 3) - Тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
(Б 4) – Измокряне на имущества вследствие изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди;
(Б 5) – Удар от превозно средство или животно или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
(Б 6) – Замръзване;
(Б 7) - свличане и/или срутване на земни пластове или действие на подпочвени води;
(Д 2) – Умишлен палеж и/или експлозия;
(Д 3) – Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
(Д 5) – Злонамерени действия на трети лица;
(Д 6) - Земетресение;
(Д 13) – Необходими разходи;
Кражба чрез взлом и/или с техническо средство, вандализъм и грабеж.

Предлагат се и допълнителни покрития по избор на застрахования: „Късо съединение/ токов удар” и „Гражданска отговорност към трети лица”.