Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Обща гражданска отговорност
Отговорност на наематели

Отговорност на наематели

Покритие: застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият в качеството си на като наемател дължи за неимуществени и имуществени вреди, причинени през срока на застраховката на собственика/наемодателя на сгради/помещения и/или на трети лица във връзка с ползването им по предназначение (покритие на база застрахователно събитие). По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите и Специални условия.

Застрахователното покритие включва:

  • сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ на законно основание е отговорен да заплати като компенсация за причинени неимуществени и имуществени вреди на собственика/наемодателя и/или на трети лица;
  • сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е отговорен да заплати за вреди, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка, както и членове на семейството му, при осъществяване на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата;
  • разходите, които застрахованият целесъобразно е направил за предотвратяване и ограничаване на вредите, предмет на настоящите условия, както и други разходи, извършени със съгласието на застрахователя;

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: обичайно 10% във всяка имуществена вреда. По отношение на неимуществените вреди самоучастие на застрахования не се прилага.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.