Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Обща гражданска отговорност
Отговорност на хотелиери и ресторантьори

Отговорност на хотелиери и ресторантьори

Покритие: застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият като собственик, наемател или арендатор на хотели и ресторанти дължи за неимуществени и имуществени вреди, причинени на техните гости, клиенти и посетители през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие). По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Застрахователното покритие включва:

  • сумите, които застрахованият на законно основание е отговорен да заплати като компенсация за причинени неимуществени и имуществени вреди на гости, клиенти и посетители;
  • сумите, които застрахованият е отговорен да заплати за вреди, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка, при осъществяване на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата;
  • разходите, които застрахованият целесъобразно е направил за предотвратяване и ограничаване на вредите, предмет на настоящите условия, както и други разходи, извършени със съгласието на застрахователя;
  • съдебните разходи по граждански дела срещу застрахования във връзка с искове по изброените по-горе покрития, извършени с предварителното съгласие на застрахователя.

Застрахователната защита обхваща компенсация за причинени:

КЛАУЗА А: Основно покритие

  • смърт, телесни увреждания или заболяване вследствие на злополука или в резултат на отравяне след консумиране на храни и напитки, предоставени от ЗАСТРАХОВАНИЯ на територията на хотела или ресторанта и
  • пълна загуба или частична вреда на движими имущества (без кражба на лични вещи и върху МПС) при осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейност.

КЛАУЗА Б: Разширено покритие

  • неимуществени и имуществени вреди, причинени на клиенти, гости и посетители във връзка с експлоатацията на басейни, фитнес центрове, сауни, спортни площадки и игрища и нощни заведения (клубове, дискотеки, вариетета, игрални зали);
  • вреди в резултат от кражба чрез взлом на лични вещи от стаите на гостите, с изключение на пари, чекове, накити и украшения от благородни метали, ценности и др. подобни, които съгласно правилата на хотела трябва да се предоставят за съхранение в специална каса, осигурена от ЗАСТРАХОВАНИЯ;
  • вреди върху моторни превозни средства на гости на хотела, докато се намират на определените за това паркинги или гаражи на ЗАСТРАХОВАНИЯ (без кражба на МПС или части от него).

Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите и Специални условия.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката. По взаимна договореност между страните могат да бъдат определени лимити на отговорност в рамките на едно застрахователно събитие - за едно увредено лице, на етаж, стая, обект за допълнителна услуга (басейн, тенис-корт, фитнес-център, зала за делови срещи и т.н.).

Самоучастие на застрахования във всяка щета: обичайно 10% във всяка имуществена вреда. По отношение на неимуществените вреди самоучастие на застрахования не се прилага.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач. Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.