Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Обща гражданска отговорност
Отговорност на туроператори

Отговорност на туроператори

Застраховката е задължителна по българското законодателство - Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора. (Приета с ПМС № 247 от 01.11.2002 г. , обн. ДВ бр. 106 от 12.11.2002 г.)

Покритие: застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият в качеството си на лицензиран туроператор дължи за причинени вреди на потребителя на туристически пътувания с обща цена вследствие неразплащане на туроператора със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие). По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.

Застрахователното покритие включва:

Задължително покритие

  • сумите, които застрахованият следва да възстанови на потребителя и които са платени от последния преди започване на пътуването;
  • заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
  • разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването;
  • разходите, които застрахованият целесъобразно е направил за предотвратяване и ограничаване на вредите, предмет на настоящите условия, както и други разходи, извършени със съгласието на застрахователя;
  • съдебните разходи по граждански дела срещу застрахования във връзка с искове по изброените по-горе покрития, извършени с предварителното съгласие на застрахователя.

Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите и Специални условия.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: обичайно 10% във всяка имуществена вреда. По отношение на неимуществените вреди самоучастие на застрахования не се прилага.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.