Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Обща гражданска отговорност
Отговорност на работодателя

Отговорност на работодателя

Покритие: застраховката покрива сумите, които работодателят на законно основание е длъжен да заплати като компенсация за причинени на негови работници и служители вреди от трудова злополука или вследствие на професионално заболяване, които са им причинили временна неработоспособност, инвалидност или смърт при или по повод осъществяваната от предприятието дейност. Съгласно чл.200 от Кодекса на труда работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

Работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.

По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Покритието по тази полица е на база “отговорност за събитие, настъпило през срока на полицата”. В застрахователната полица се посочва броят на лицата, за които се отнася покритието.

Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите и Специални условия. Съгласно Кодекса на труда работодателят не носи отговорност, ако пострадалият е причинил умишлено увреждането. Отговорността на работодателя може да се намали, ако пострадалият е допринесъл за трудовата злополука, като е допуснал груба небрежност.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие, в т.ч. за едно лице и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: обичайно 10% във всяка имуществена вреда. По отношение на неимуществените вреди самоучастие на застрахования не се прилага.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя.

Тарифиране: може да се извърши въз основа на декларирания/очаквания ФРЗ на предприятието или на база договорените лимити.

Обезщетение: Съгласно Кодекса на труда работодателят дължи обезщетение за разликата между причинената вреда – неимуществена и имуществена, вкл. пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. При евентуален спор в съда, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.