Застраховки
Актуално
ЗАД

ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД стартира процедура за подбор на персонал в изпълнение на проект "Професионализъм чрез обучение в ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД"

 

 

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.057-0124-C01 "Професионализъм чрез обучение в ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД", по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД стартира процедура за подбор на персонал.

Търсим да назначим на трудов договор на пълен работен ден “Технически сътрудник“, като избраният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания за длъжността с код по НКПД 4110-2005.

Задължения и отговорности:

  • Осъществява пряк контакт с клиентите на застрахователната компания, като отговаря за тяхното бързо и качествено обслужване;
  • Следи за срочното изпълнение на регистрираните задачи;
  • Проверява документите по регистрация на фирмите, въвежда данните в клиентската и агентска картотека, актуализира клиентските и агентски данни, въвежда и прекратява застрахователни полици;
  • Получава, разпределя и предоставя постъпващата кореспонденция;
  • Следи за срочното изпълнение на регистрираните задачи;
  • Подпомага прекия си ръководител при осъществяване на застрахователната дейност.

Задължителни изисквания по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ”:

•           Кандидатите трябва да бъдат безработни/неактивни младежи до 29 годишна възраст включително;

•           Кандидатите трябва да бъдат безработни/неактивни лица на възраст над 54 г.

•           Неактивни лица („неактивен“ е лице, което 12 месеца преди дата на влизане в дейности по програмата не е получавало доход по трудово-правни или други договорни отношения).

Изисквания:

  • Висше/средно образование;
  • Професионален опит - Не се изисква;
  • Компютърна грамотност - MS WORD, MS EXCEL,  INTERNET USER,
  • Комуникативност и организираност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури.

Документи могат да бъдат подавани на електронен адрес: personal@ozk.bg.

 


 Обява