Застраховки
Застраховки на МПС
Каско АНТИКРИЗА

Каско АНТИКРИЗА

 

Застраховани по тази застраховка са физически и юридически лица, собственици на МПС или ползващи ги на законно основание.

Обект на застраховката
Са всички видове сухопътни МПС със собствен двигател и техните прикачени устройства с български номера, без релсови превозни средства.

He ca обект на застраховка по този вид застраховка МПС, използвани за специални цели (състезания, рент-а-кар, лизингови МПС, за превоз на опасни товари, таксиметрови услуги, пренос на пари и ценности, обучение, изпитания, МПС със специален режим на движение). Не се застрахова допълнително монтирано оборудване.

Застрахователна сума е  сумата, посочена в полицата  от Застрахования/ Застраховащия, за която е застраховано МПС-то.

Възможен е избор между една от следните суми: 2 000 лв.; 3 000 лв.; 4 000 лв.

Застрахователната премия в зависимост от избраната застрахователна сума е съответно: 100 лв., 130 лв. и 150 лв.

Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е до размера на застрахователната сума, но не повече от действителната стойност на МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие, определена по експертна оценка на застрахователя, на базата на пазарни аналози, съобразно възрастта на МПС, техническото му състояние, външен вид и изминат пробег.

Застрахователното покритие
по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на: пожар, природни бедствия, кражба или грабеж на цяло МПС, злоумишлени действия на трети лица и пътно-транспортно произшествие.

Покритите рискове са по Клауза ПЪЛНО КАСКО :

  • Пожар и природни бедствия
  • Пътно-транспортно произшествие
  • Злоумишлени действия на трети лица
  • Кражба на цяло МПС
  • Грабеж на цяло МПС

В покритие са също:

  • Целесъобразните разходи на застрахования за спасяване, намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС вследствие застрахователно събитие, независимо от това дали е постигнат очаквания резултат или не;
  • Разходите за отговорно пазене на МПС в рамките на един месец след застрахователното събитие;
  • Разходите за почистване вътрешността на купето вследствие застрахователно събитие (до определен лимит);
  • Разумните разходи за транспортиране на МПС вследствие и непосредствено след възникване на застрахователно събитие на територията на Р България от местопроизшествието до сервизна база, до дома на собственика или до охраняем паркинг.